Tarcza antykryzysowa

Spis treści

Tarcza antykryzysowa - najważniejsze ustalenia

Nowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych potocznie zwana "Tarczą antykryzysową" oferuje szereg rozwiązań dla przedsiębiorców by udało im się przetrwać kryzys spowodowany pandemią. Tarcza oferuje m.in. możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS, świadczenie na czas postoju firmy, czy pożyczki dla przedsiębiorców z możliwością umorzenia ich spłaty. Głównie dotyczą one jednak samozatrudnionych oraz mikrofirm. Zobacz z czego możesz skorzystać jeśli pracujesz na własną rękę lub zatrudniasz do 10 osób. Poniżej najważniejsze ustalenia.

Zwolnienie ze składek ZUS

Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i mikrofirmom ze względu na kryzys jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. W przypadku samozatrudnionych muszą udowodnić, że ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za jaki składany jest wniosek, nie przekracza 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. czyli 15 681,00 zł oraz, że prowadzili działalność gospodarczą przed 1.02.2020 r. Przedsiębiorcy, którzy nie spełniają powyższych warunków mogą natomiast się ubiegać się o odroczenie składek na okres 3 miesięcy, bez konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej. Również osoby zatrudniające pracowników mogą skorzystać z tej ulgi o ile nie zatrudniają więcej niż 10 osób i prowadzili działalność przed 1 lutym. Większe firmy mogą starać się o dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników, o ile wystąpił u nich spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID-19.

Płatnicy, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania, muszą złożyć odpowiedni wniosek w ZUS do 30 czerwca 2020 roku. Dokument ten powinien zawierać: dane płatnika składek: imię i nazwisko, nazwa skrócona, NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, a także adres do korespondencji, oświadczenie o nie przekroczeniu limitu przychodu w wysokości 15 681,00 zł, inne informacje niezbędne do zwolnienia z opłacania składek oraz podpis wnioskodawcy. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS może zwolnić płatnika z obowiązku opłacania składek w ciągu 30 dni liczonych od dnia przyjęcia deklaracji rozliczeniowej lub terminu w jakim powinny zostać opłacone składki.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe jest przyznawane osobom prowadzącym działalność gospodarczą i opłacającym składki za siebie oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, zlecenie lub umowa agencyjna). Świadczenie postojowe będzie wypłacone w pełnej wysokości w sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zawiesiła jej oraz jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o co najmniej 15% oraz nie wyższy od 15 681 zł oraz gdy zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r., a jej przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy 15 681 zł. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do ZUS na druku RSP-D.

Natomiast u osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej świadczenie postojowe w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy umowa została zawarta nie później niż 1 lutego 2020, wynagrodzenie z jej tytułu wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., czyli 1300 zł. Wysokość świadczenia postojowego to 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli 2080 zł. Co istotne, ze względu na jego socjalny charakter świadczenie nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. Nie wszyscy otrzymają świadczenie postojowe w pełnej kwocie. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł), świadczenie postojowe będzie sumą wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do ZUS na druku RSP-C za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z nową ustawą starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku. Wg art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Aby uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka o której mowa może być udzielona do wysokości 5000 zł oraz posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBM. Powinna zostać spłacona do 12 miesięcy od jej udzielenia. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Musi również podpisać klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Formą zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki jest weksel własny in blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony. Pożyczka może zostać również umorzona po spełnieniu jednego warunku. Wystarczy, że pożyczkobiorca przez 3 miesiące od udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na 29 lutego 2020 roku. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov. pl lub w postaci papierowej do urzędu.

© Copyright 2019 Katodesk - All Rights Reserved