Wpływ Polskiego Ładu na składkę zdrowotną

Spis treści

Założenia wynikające z wprowadzenia nowych składek zdrowotnych

Najnowsze zmiany wprowadzone przez Nowy Ład znacząco dotkną składek zdrowotnych. Zmiana ta wpłynie najbardziej na osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. W momencie kiedy wejdzie ona w życie będzie zależna od wybranej formy opodatkowania. Ważnym aspektem jest też fakt mówiący o braku możliwości przedsiębiorców do skorzystania z odliczenia części składki zdrowotnej od podatku.

Od kiedy wprowadzona zostaje nowa składka zdrowotna?

Nowe składki zdrowotne od 2022r. będą obowiązywać część przedsiębiorców – mowa tutaj o tych, którzy rozliczają podatek zgodnie ze skalą podatkową oraz liniową. Natomiast od lutego 2022 roku składka będzie inna dla każdego przedsiębiorcy zgodnie z zasadą naliczania składki w zależności od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Opodatkowanie dochodów a wyliczenie składki zdrowotnej

W tej kwestii sytuacja wygląda następująco – osoby, które zdecydują się na opodatkowanie zgodnie ze skalą podatkową za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacając składkę zdrowotną od miesięcznej podstawy wymiaru składki stanowiącej dochód działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym, za który opłacona jest składka wyglądająca następująco:

  • Dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w całkowitym roku składkowym jest obierany jako różnica pomiędzy przychodami a poniesionymi kosztami z przychodów. Wtedy dochód jest automatycznie pomniejszony o wartość składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, rentowe oraz w nagłych okolicznościach wypadkowe.
  • Dochód za następujące za sobą miesiące jest ustalany jako różnica pomiędzy sumą przychodów oraz sumą kosztów osiągniętych z tych przychodów poniesionych od samego początku roku. Następnie dochód powinien zostać zmniejszony o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające oraz o różnicę pomiędzy sumą składek za ubezpieczenia emerytalne, chorobowe etc. (jeżeli nie zostały zaliczone do KUP), a sumą wysokości składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Wynika to z tego, że dochód nie zostaje zminimalizowany o składki, które zostały z uzyskania przychodów.

Obecnie składka zdrowotna będzie wynosić 9%. Składka nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenie za pracę w danym roku. W tym roku składka odciągnięta od minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła 270,90 zł (odejmując 9% od 3010 zł). Zmiana składki zdrowotnej zobowiązuje również, iż jeżeli nie uzyskamy dochodu w danym miesiącu i tak składkę musimy zapłacić. Problemem dla osób osiągających wysoki dochód będzie również brak nałożenia górnej granicy składki zdrowotnej. W przypadku posiadania kilku rodzajów działalności opłacamy składkę zdrowotną od łącznej sumy uzyskanych dochodów.

Sytuacja wygląda bardzo podobnie co do osób rozliczających składkę zdrowotną korzystając z podatku liniowego. Ich składka będzie wynosić 4,9% z uzyskanego w ostatnim miesiącu dochodu. Tutaj również minimalna wysokość składki nie może osiągnąć mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

Jak ustalić wysokość składki zdrowotnej przy ryczałcie od przychodów ewidencjonalnych?

Wybierając formę opodatkowania jako ryczałt od przychodów ewidencjonalnych osoby muszą być gotowe na opłacanie składki zależnie od wysokości przychodów uzyskanych w danym roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych wyglądają następująco:

  • Przy 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli roczne przychody przedsiębiorcy nie przekroczą kwoty 60 000 zł – składka wyniesie ok. 300 zł miesięcznie
  • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody przedsiębiorcy przekroczą 60 000 zł, a nie przekroczą 300 00 zł – składka wyniesie ok. 500 zł miesięcznie
  • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody przedsiębiorcy przekroczą 300 000 zł – składka wyniesie ok. 900 zł miesięcznie

Stawka nadal wynosi 9%. Przychody stanowiące progi pomniejsza o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodów. Za kolejne miesiące roku podatkowego podstawa wymiar naliczana jest narastająco. Składka naliczana od pierwszego progu wzrasta wraz z przekroczeniem następnego progu. Istnieje natomiast możliwość opłacania stałej składki miesięcznej na podstawie danych finansowych sporządzonych w poprzednim roku kalendarzowym. W sytuacji gdy jesteśmy posiadaczami kilku rodzajów działalności opodatkowanej ryczałtowo do ustalenia limitów sumujemy przychody.

Zmiana w terminie płatności składek zdrowotnych i społecznych po Nowym Ładzie

Poza samymi zasadami wartości składki zdrowotnej zmienił się również termin jej zapłaty, która będzie płatna do 20-tego dnia miesiąca. W związku z tym przykładowo składki za styczeń 2022r. trzeba uregulować do 20 lutego 2022r. Okres rozliczeniowy dotyczy jedynie płatników fizycznych. Natomiast osoby prawne nadal mają obowiązek przekazać deklarację za ubezpieczone osoby do 15-tego dnia miesiąca.

Składki zdrowotne w pozostałych przedsiębiorstwach

Przedsiębiorstwa takie jak: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, jednoosobowe spółki z o.o. czy spółki jawne będące podatnikami CIT będą opłacać składkę w wysokości 9% naliczoną od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia.
Wtedy wysokość składki wyniesie ok. 500 zł. Składka ta obowiązuje od 1 styczna do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Wnioski po wprowadzeniu zmian w opodatkowani składek zdrowotnych są proste. Zmiana w ustalaniu składki zdrowotnej zależnej od osiągniętego dochodu najbardziej uderzy w osoby prywatne jak i prowadzące swoje własne działalności. Szczególnie te działalności które osiągają wysokie przychody.

Sprawdź ofertę naszych biur serwisowanych na stronie biuraserwisowane.eu

© Copyright 2022 Katodesk - All Rights Reserved